vzor pro postup na obcích

Jak vyřešit naše problémy na úrovni obcí?

1.       Vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.

2.       Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů.

3.       Vyhlásit místní referendum. 

PROJEDNÁNÍ ZÁLEŽITOSTI – VZOROVÉ KVÓRUM POČTU PODPISŮ NA ARCHU

1 000 obyvatel 

    5 oprávněných osob,

20 000 obyvatel 

100 oprávněných osob,

50 000 obyvatel 

250 oprávněných osob,

100 000 obyvatel

500 oprávněných osob.


MÍSTNÍ REFERENDUM – KVÓRUM POČTU PODPISŮ NA ARCHU

do 3 000 obyvatel

30 % oprávněných osob,( max.900)

do 20 000 obyvatel

20 % oprávněných osob,(max.4000)

do 200 000 obyvatel 

10 % oprávněných osob,(max.20000)

nad 200 000 obyvatel 

6 % oprávněných osob.(20000 a více)

 

Působnost OBCE:

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.


VZOR PODÁNÍ NÁVRHU NA PROJEDNÁNÍ ZÁLEŽITOSTI

VZOR NÁVRHU MÍSTNÍHO REFERENDA