STANOVY HNUTÍ REFERENDUM - HLAS LIDU

Poslání a programové cíle hnutí

Posláním politického hnutí REFERENDUM je vytvoření veřejného dialogu za účelem nastartování společenských změn a nového společenského vývoje v zájmu zachování ochrany tradičních hodnot, obhajoby českých národních zájmů a obhajoby demokratických principů ve společnosti. Za tímto účelem bude hnutí usilovat o zapojení takových osob do politiky, jejichž výsledky práce a činnosti svědčí o podpoře přímé demokracie, přímou demokracií žijí a aktivně ji prosazují v souladu s dosavadní právní legislativou.  

Hlavním cílem hnutí REFERENDUM je vytvořit důstojnou, svrchovanou a neutrální společnost, která se řídí principy přímé demokracie. Kde zákony jsou platné pro všechny bez výjimky stejně, kdy přímá demokracie s sebou nese povinnosti a odpovědnost všem rovným dílem. Chceme silnou, bezpečnou, neutrální a konkurenceschopnou zemi, ve které právo se rozhodnout bude základním pravidlem. 

Programové cíle:

 • Prosadit celostátní referendum ke všem otázkám společnosti v souladu se všeobecnou deklarací lidských prav, (např. výstup z EU a NATO).
 • Zakotvit národní měnu Českou korunu a hotovost do ústavy.
 • Zakotvit do ústavy, že základ státu je rodina, kterou tvoří muž, žena a děti.
 • Zakotvit do ústavy právo odmítnutí se podílet na platu ústavních činitelů (secesi).
 • Vyhlásit referendum k působení v dalších mezinárodních společnostech, které svou činností působí na důstojnost a svrchovanost České republiky (např. WHO), taktéž vyhlásit referendum k úmluvám a dohodám jak již přijatých, tak do budoucna vznikajících.
 • Zavést přímou volbu politiků a soudců a jejich odvolatelnost.
 • Zavést hmotně a trestně právní odpovědnost za politická rozhodnutí.
 • Zavést odvolatelnost prezidenta.
 • Zavést vodu, elektřinu do českých rukou.
 • Oddělit moc výkonnou, zákonodárnou a soudní, tuto mít pod veřejnou kontrolou a povinnost zástupců těchto orgánů se zpovídat veřejnosti.
 • Odstranit kumulaci funkcí.
 • Zavést stejné podmínky pro kandidáty na veřejné funkce, tak, aby se rovnaly možnosti každého občana k nejníže ekonomickému postavení ve společnosti
 • Aktivně prosadit vyšetřování politických machinací, podvodů a činnosti od roku 1993 v rámci ČR, vyšetřit důvody zadlužování občanů ČR a následně požadovat trestně – hmotně odpovědnost od volených zástupců, kteří se hájili tzv. politickým rozhodnutím. Vyšetřit a zveřejnit důvody politických rozhodnutí v době Covidové – toto šetření vést veřejně ve veřejném zájmu s účastí veřejnosti na daném šetření a prosadit celostátní referendum o možnostech nápravy, propadnutí majetku a dalších možnostech.